Passend onderwijs

Bijna dagelijks horen we praten over "Passend Onderwijs".

Wat wordt er precies mee bedoeld? Eigenlijk zeggen de woorden het zelf al: het gaat om onderwijs dat voor alle kinderen passend is. Dat betekent dat alle kinderen naar een school gaan waar ze goed onderwijs krijgen en waar, als dat nodig is, extra ondersteuning bij dat onderwijs is.

Om Passend Onderwijs mogelijk te maken moet de regering eerst een wet (de wet Passend Onderwijs) aannemen waarin geregeld wordt dat alle mensen die erbij betrokken zijn op de juiste manier met elkaar samenwerken. Het gaat dan om de mensen die in het onderwijs werken, de schoolbesturen, de mensen die bij de Centra voor Jeugd en Gezin werken, de Gemeenten en het Samenwerkingsverband.

Alle schoolbesturen van de gemeentes Den Haag, Rijswijk en Voorburg-Leidschendam gaan verplicht samenwerken in een "samenwerkingsverband" om te zorgen dat het onderwijs goed geregeld wordt.

Voor elke leerling moet een passende plek zijn, er moeten voorzieningen zijn voor leerlingen die niet op een gewone basisschool geholpen kunnen worden en met elkaar moet worden voorkomen dat er kinderen thuiszitten. Als leerlingen van die voorzieningen gebruik moeten maken, moet dat op een goede manier, zonder onnodige regels, georganiseerd worden. Overigens praten we niet meer over "extra zorg" maar over "ondersteuning"

Waarom is Passend Onderwijs nodig?

Door het onderwijs anders te organiseren wil de regering de sterke stijging van de kosten terugdringen

• De regering wil dat iedereen die bij het onderwijs en de ondersteuning betrokken is, beter samenwerkt. Daarmee wil men bereiken dat alle kinderen om een goede school zitten en dat eventuele problemen zo vroeg mogelijk worden opgespoord en aangepakt.

• Onderwijs en eventuele extra ondersteuning moeten zoveel mogelijk in de eigen omgeving gegeven worden.

• De samenwerking met ouders wordt beter geregeld en er komt meer duidelijkheid voor ouders. Het wordt in een eerder stadium voor ouders duidelijk wat ze van de school en de eventuele ondersteuning mogen verwachten. Samen met de school bespreken ze welk perspectief er voor hun kind is. (Wat kunnen we van ons kind verwachten?)

Is Passend Onderwijs een bezuiniging?

Nee. Eerst wilde de regering 300 miljoen euro aan bezuinigingen doorvoeren bij de invoering van Passend Onderwijs. In het voorjaar is besloten om toch maar niet te bezuinigen (Lenteakkoord).

• Ja, toch een beetje. De kosten voor extra ondersteuning in het onderwijs zijn de laatste jaren sterk gestegen. De regering wil die stijging afremmen door alle betrokkenen efficiënter te laten werken met minder onnodige regels en bureaucratie. Ook wil de regering de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren en de scholen zo inrichten dat meer kinderen ondersteuning op de (eigen) basisschool kunnen krijgen. Dat is goedkoper en kinderen hoeven niet weg uit de eigen vertrouwde omgeving.

Passend Onderwijs en Stichting De Haagse Scholen

Het bestuur, Stichting De Haagse Scholen, wil dat alle leerlingen de kans krijgen om zich vanuit eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daar past bij dat er voor elke leerling ook een "passende onderwijsplek" is. Dat betekent dat het bestuur wil zorgen voor goed georganiseerde scholen met bekwaam personeel dat goed onderwijs geeft.

Daardoor kunnen de leerlingen goede resultaten halen en dat is iets wat bijna alle kinderen (en hun ouders) erg fijn vinden.

Het bestuur wil ook dat er op elke school voldoende kennis is en voldoende middelen zijn om kinderen die dat nodig hebben, extra te ondersteunen. Het maakt daarbij niet uit of die ondersteuning nodig is omdat de leerling een beperking heeft, moeite heeft met (een deel van) de leerstof of het juist allemaal te makkelijk vindt en niet voldoende wordt uitgedaagd door de "gewone" leerstof.

Indien we ondanks alle inspanningen niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te helpen dan zoeken we een school waar die hulp wel geboden kan worden. Dat kan een andere basisschool zijn, liefst in de buurt, maar in een aantal gevallen ook een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.

Eigenlijk werken we voor een belangrijk deel al op deze manier. Ook nu wordt er door veel bevlogen, vakbekwame mensen met veel energie in het onderwijs gewerkt. Alle soorten onderwijs die er nu zijn blijven bestaan. Ook de voorzieningen die er nu zijn blijven bestaan.

Wat gaat er wel veranderen wanneer Passend Onderwijs wordt ingevoerd ?

Allereerst moeten alle scholen in het samenwerkingsverband dan voldoen aan het "basisondersteuningsprofiel". Daarin staat in wat alle scholen aan extra ondersteuning moeten kunnen bieden.

• Veel scholen kunnen meer. Dat vermelden zij in het ondersteuningsprofiel van de school.

(Voorbeelden: 1. Wij hebben de kennis in huis om met kinderen te werken die een ernstige vorm van diabetes hebben. 2. Wij kunnen goed werken met leerlingen met gedragsproblemen die voortkomen uit een hechtingsstoornis.)

Ouders hebben via de medezeggenschapsraad inspraak met betrekking tot het ondersteuningsprofiel van de school.

• Het samenwerkingsverband moet gaan zorgen dat er binnen de eigen regio voor elke leerling een passende plek is. Dat betekent dus dat alle voorzieningen voor ondersteuning aanwezig moeten zijn. Het betekent ook dat er genoeg variatie moet zijn in het aanbod van scholen wat betreft ondersteuning. De wijze waarop het samenwerkingsverband dat gaat regelen wordt beschreven in het "Ondersteuningsplan". Alle afspraken over samenwerking, inrichting van ambulante begeleiding, manier van verwijzen, de financiën, beschikbare voorzieningen worden in dat plan beschreven, ook de wijze waarop de samenwerking plaatsvindt met de Centra voor Jeugd en Gezin.

• Indien uw kind is aangewezen op ondersteuning buiten de eigen school, verandert de wijze van aanmelden.

• Indien uw kind in aanmerking komt voor ambulante begeleiding dan verandert de wijze waarop de begeleiding wordt georganiseerd.

• De wijze waarop de ondersteuning wordt bekostigd, verandert. De "rugzak" verdwijnt. Het geld gaat rechtstreeks naar het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is een goede verdeling en besteding.

• Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een ontwikkelingsperspectief gaan opstellen. Dat is een document waarop staat welke ondersteuning nodig is, hoe de school dat gaat doen en wat het verwachte resultaat is. Het ontwikkelingsperspectief wordt in overeenstemming met de ouders opgesteld zodat er voor iedereen duidelijkheid is.

Wanneer gaat Passend Onderwijs in?

De start van Passend Onderwijs staat gepland voor 1 augustus 2014. Tot die tijd gaat alles nog op de oude manier.

Alle betrokkenen gaan de tussenliggende periode gebruiken om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de zaken die hierboven zijn genoemd.

Alle scholen en schoolbesturen in Nederland staan voor dezelfde taak. Dat betekent dat we van elkaar kunnen leren en kennis en informatie kunnen uitwisselen.

Goede communicatie tussen en informatie voor alle betrokkenen, vooral ouders en onderwijsgevenden is uitermate belangrijk bij de invoering van Passend Onderwijs.

Indien uw kind niet op extra ondersteuning is aangewezen, zult u op het eerste gezicht weinig of niets van de veranderingen merken. Als uw kind wel is aangewezen op die ondersteuning dan gaat u het wel merken, vooral aan de wijze waarop de ondersteuning wordt georganiseerd.

Wat we hopelijk straks allemaal merken is dat de kwaliteit van ons onderwijs nog beter wordt doordat er efficiënter wordt gewerkt waardoor er meer tijd overblijft voor waar het allemaal om gaat: goed onderwijs aan de leerlingen.

Informatie

Indien u meer informatie wilt of vragen heeft over Passend Onderwijs, kunt u zich wenden tot de directeur van de school van uw kind(eren).

De directeur kan u verder informeren, uw vragen beantwoorden of u vertellen bij wie u terecht kunt.

Andere informatiebronnen:

De website van de PO-Raad (www.poraad.nl) biedt een hoop informatie over van alles, maar heeft ook een apart deel aan Passend Onderwijs gewijd.

De website van de ministeries (www.rijksoverheid.nl) biedt onder het ministerie van onderwijs ook een speciale rubriek Passend Onderwijs.

Er is een speciale website (www.passendonderwijs.nl), met veel en actuele informatie over Passend Onderwijs